logo 11 1024x216 1
4.5/5
4.5/5

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden aangegaan met rijschool Alpina drive , als wel op iedereen die lessen volgt of andere diensten afneemt van deze rijschool. Hierin staan alle afspraken die nageleefd moeten worden door de Rijschool en de leerlingen.

Verplichtingen rijschool Alpina drive 

ARTIKEL 1

1.1 De leerling krijgt  praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig instructeurscertificaat.

1.2 Het praktijkexamenaanvraag  wordt door de Rijschool binnen twee weken ingediend bij Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) nadat met cursist overleg is gevoerd dat het examen kan worden aangevraagd en de cursist tevens de kosten van alle gevolgde lessen en het examen aan rijschool Alpina drive heeft voldaan.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto, motor, scooter waarin/met rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto, motor, scooter.

1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de leerling. Dus is het niet de bedoeling dat de instructeur in de lestijd andere zaken doet die niets met de les te maken hebben, bijvoorbeeld: boodschappen doen.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jouw aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weers- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

Verplichtingen de leerlingen

ARTIKEL 2

2.1 Om autorijlessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Om motorrijlessen te volgen moet je 18 jaar oud en in bezit zijn van een B-rijbewijs of theoriecertificaat A. Voor bromfietsrijles moet je 16 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van te voren melden, anders heeft de Rijschool het recht om 100% van de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Onder een dringende reden  wordt verstaan: een ziekenhuis spoedopname van de leerling, het overlijden dan wel de begrafenis van een familielid uit 1e en 2e graad. De  leerling dient op verzoek van rijschool Alpina drive een schriftelijk bewijs ter zaken dringende reden te bewijzen. 

Geen dringende reden is : ziekte, ziekenhuisopname waarbij je weet dat je opgenomen wordt, maar dit van te voren niet of vergeet aan te geven of vakantie.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool .

Eigen Verklaringen die bij het CBR worden ingevuld en niet naar eer en waarheid worden ingevuld is op eigenrisico van de Leerling en Ouderlijk gezag.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de Rijschool het recht de lessen (les overeenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen;

2.9. Bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie- examen, tussentijdse toets of andere deeltoets, rijexamen en Nader Onderzoek een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat (of geldig vervangend document) te overleggen, de leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen en de geldigheid van zijn theoriecertificaat;

Betalingen 

ARTIKEL 3

3.1 Betalingen zijn alleen contant of per bankoverschrijving mogelijk bij de rijschool. 

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dienen de betaal termijnen uiterlijk 2 weken na de termijn datum voldaan te zijn, gebeurt dit niet dan worden de lessen stop gezet. 

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

 1. Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijg je in eerste instantie herinneringsfactuur. Wordt hier echter ook geen gehoor aan gegeven, ontvang je 8 dagen na de herinnering een aanmaning waarbij aanmaningskosten (minimaal €10) worden gerekend. Indien mogelijk wordt er telefonisch contact gezocht met de leerling.
 2. De Rijschool mag rente gaan vragen over het verschuldigde bedrag nadat er 14 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 3. Na 12 maanden als de volledige bedrag niet is afgerond vervalt het lespakket met daarin alle inhoud.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt , dan schakelt de Rijschool een incassobureau in. Dan komen er natuurlijk extra kosten bij, die de leerling zelf moet dragen.

3.5 Als je een pakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je recht op restitutie: de niet gereden uren worden gecrediteerd tegen de pakket uur prijs. .

3.6 Het afgesloten lespakket binnen een periode van 12 maanden na inschrijving op te nemen, behoudens vooraf door Starter Rijschool verleende schriftelijke toestemming om de lessen over een langere periode te mogen geniete

RIJ(HER)EXAMEN EN TUSSENTIJDSE TOETS:

ARTIKEL 4

4.1 De kosten van alle door de leerlingen gevolgde rijlessen en van het examen aan rijschool Alpina drive dienen voordat de examenaanvraag wordt ingediend te zijn voldaan.

4.2 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.3 Rijschool Alpina behoud zich het recht voor om gemaakte lesafspraken te wijzigen in verband met door haar af te nemen examens.

4.4 Indien het examen  geen doorgaan vindt omdat de leerling niet of te laat verschijnt of geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan komen de kosten voor aanvraag van een nieuwe examen voor de rekening van de leerlingen.  De leerling kan in dat geval ook geen beroep doen op gratis herexamen. 

4.5 Indien de leerlingen zakt voor zijn /haar auto praktijkexamen, wordt het her auto praktijkexamen door rijschool Alpina drive betaald en is voor de leerlingen gratis, inde de leerlingen het advies van de rijinstructeur volgt, met een minimale  voorwaarden om 4 blokuren van 100 minuten heeft gekocht.  

De geldigheid van de gratis herexamen is 1 jaar na de proefles en de leerling zijn machtiging voor autopraktijkexamen  bij het CBR voor Alpina drive niet intrekt, en ook allen voor auto rijles pakketten.

4.6 Alpina drive rijschool zal op verzoek van de leerling zorgdragen voor de aanvragen van een nieuwe examen en de kosten voor haar rekening nemen, indien het examen geen doorgaan vindt als gevolg van een volgende gebeurtenissen:

 1. een familie lid uit de tot en met 2e graad van de rijinstructeur is overleden en begrafenis nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de dag van het examen zelf.
 2. het les voertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd niet beschikbaat is en ook geen lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.
 3. het lesvoertuig waarmee het examen dient te worden afgelegd door de examinator van de CBR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of een gelijkwaardig type beschikbaar is.

BEËINDIGEN VAN DE LES- EN PAKKETOVEREENKOMSTEN

ARTIKEL 5

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

 1. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de Rijschool (zie artikel 2.5)
 2. de Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2    De les overeenkomst kan zowel door de leerling als de            rijschool Alpina drive worden beëindigt met een opzegtermijn van 1 maand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand en dient schriftelijk opgezegd te worden. Rijschool Alpina drive zal het bedrag die betaald is door de leerling onder het aftrek van de gereden lessen en administratie kosten van 45,- euro en examengeld aan de leerling restitueren. 

LESPAKKETTEN:

ARTIKEL 7

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot hij/zij klaar is voor het examen tegen het op dat moment geldende losse uurtarief. Deze uren worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.  

7.2 De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen Tussentijdse Toets of rij(her)examen gereserveerd of afgenomen worden. De Rijschool is niet verantwoordelijk voor het langer duren van de rijopleiding en het eventueel overschrijden van het aantal uren van het pakket (en de daarbij komende extra lesuren die betaald moeten worden).

7.3 Indien de leerling niet binnen 12 maanden na het aanschaf van het pakket afmaakt vervalt het lespakket met de inhoud erin.

7.4 Wanneer de gemaakte afspraken met de leerling niet worden nagekomen vervalt het lespakket en is de rijschool niet verplicht het geld terug te storneren.

VRIJWARING:

ARTIKEL 8

8.1 Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 1. De Rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De Rijschool draagt zelf het risico.
 2. Als de leerling zich in de auto of op de motor zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
 3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 4. Het is overigens ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Dit staat overigens duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.2 De rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Hulp nodig?